top of page
aksoy legal

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarında Yapılan Değişiklikler

9 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, buradan ulaşabileceğiniz Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 9 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Adı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilen Yönetmelik’te yapılan başlıca değişikler aşağıda sıralanmıştır:

  • Yönetmelik madde 14’te yapılan değişiklik ile tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.

  • Yönetmelik madde 18’de yapılan değişiklik ile halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin Yönetmelik EK-3’teki örneğe uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla halka açık olmayan şirketlerin genel kurul toplantılarında temsil için noter onaylı olmayan vekâletnamelerin noter onaylı imza beyanı ile kullanılabilme imkanı kaldırılmıştır.

  • Yönetmelik madde 32’de yapılan değişiklik ile kuruluş ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere, tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilecektir.

  • Yönetmelik madde 35’te yapılan değişiklik ile bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) üzerinden de müracaatta bulunulabilme imkanı getirilmiştir.

  • Yönetmelik madde 35’te yapılan değişiklik ile yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve Yönetmelik madde 12 uyarınca münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesini talep imkanı getirilmiştir.

  • Yönetmelik madde 36’da yapılan değişiklik ile Bakanlık temsilcisi istemine ilişkin dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri, Bakanlık temsilcisi isteminde başvuru için gerekli olan belgeler arasından çıkarılmıştır.


Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat

E: dogukan.aksoy@aksoylegal.com

Recent Posts

See All

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 06.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan

bottom of page