top of page
aksoy legal

KVKK: Kurulun 2020/325 ve 2020/355 Sayılı Karar Özetlerinden İlkeler

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) 2020/325 ve 2020/355 sayılı karar kararlarının özetleri yayımlanmıştır. Özetlere buradan ulaşabilirsiniz.


İlgili karar özetlerinin incelenmesi sonucunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) uygulanmasına ilişkin olarak, Kurulun aşağıdaki ilkeleri benimsediği anlaşılmaktadır.


30.04.2020 tarihli ve 2020/325 sayılı karar / Kurula şikâyette izlenecek usul hakkında:

  • Kurula başvuru yapılabilmesi için öncelikle KVKK madde 13’te (veri sorumlusuna başvuru) tarif edilen veri sorumlusuna başvuru yolunun tüketilmesi gerekmektedir. Doğrudan Kurula başvuru yapılmamalıdır.

  • KVKK madde 14’e (kurula şikâyet) göre, ancak, veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi veya veri sorumlusunun süresinde başvuruya cevap vermemesi hallerinde, cevabın öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a başvuruda bulunulabilecektir.

  • Bu usule uyulmaksızın, aynı vekil aracılığı ile doğrudan Kurula yapılan başvurulara cevaben söz konusu başvuru usulü hatırlatılmıştır. Ancak söz konusu vekilin usulen eksik nitelikteki başvurularına devam etmesi sebebiyle, Kurul tarafından, vekilin fiillerinin Anayasa madde 74’ün (dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı) sınırlarını aştığı ve hakkın kötüye kullanılması hali oluşturduğu gerekçesi ile, söz konusu vekilin başvurularının, henüz cevap verilmemiş olanlar dahil, bundan böyle değerlendirmeye alınmaması gerektiğine karar vermiştir.

07.05.2020 tarihli ve 2020/355 sayılı karar / İlgili kişiye ait Medula Eczane[1] çıktılarının eczacının eşi tarafından kullanılması hakkında:

  • Medula Eczane sayesinde, eczacılar, kişilerin kişisel verilerine erişim sağlayarak veri işleme faaliyetinde bulunmaktadırlar. Bu kişisel veriler arasında, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren sağlık verileri de bulunmaktadır.

  • Kişisel verilerin işlenmesi her hal ve şartta, KVKK madde 4’te sayılan genel ilkelere uygun olmalıdır. Kişisel veriler ancak KVKK madde 5’te (kişisel verilerin işlenme şartları) sayılan şartlardan birinin varlığı – örneğin, sözleşmenin ifası veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması – halinde açık rıza olmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerden sayılan sağlık verileri ise, ancak KVKK madde 6 (özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları) fıkra 3’te sayılan hallerde, yani sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla, yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerce, açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

  • KVKK madde 12 (veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler) uyarınca, veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

  • Kişisel verilere KVKK madde 4, 5 ve 6’da sayılan hallere aykırı olarak, eczane sahibinin eşi tarafından erişim sağlanması, veri güvenliğine ilişkin gerekli önlemlerin veri sorumlusu eczane tarafından alınmadığını ve dolayısıyla KVKK madde 12’nin ihlal edildiğini göstermektedir. Bu sebeple, Kurul tarafından ihlali gerçekleştiren eczane sahibine 60.000 TL idari para cezası uygulanmasına ve verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunun oluştuğu kanaatiyle eczacının eşi hakkında da savcılığa ihbaren bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir.

[1] Medula Eczane, genel sağlık sigortası hak sahiplerinin SGK ile sözleşmeli eczanelerden almış oldukları ilaçlara ait reçete bilgilerinin SGK tarafından belirlenmiş kurallara uygunluğunu online olarak denetleyerek elektronik ortamda kayda alınmasını ve faturalanmasını sağlayan bir bilgi teknolojileri servisi olarak tanımlanmaktadır.

Recent Posts

See All

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 06.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan

bottom of page