top of page
aksoy legal

KVKK: Kurulun 2020/429 ve 2020/471 Sayılı Karar Özetlerinden İlkeler

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) 2020/429 ve 2020/471 sayılı kararlarının özetleri yayımlanmıştır. Özetlere buradan ulaşabilirsiniz.


İlgili karar özetlerinin incelenmesi sonucunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) uygulanmasına ilişkin olarak, Kurulun aşağıdaki ilkeleri benimsediği anlaşılmaktadır.


28.05.2020 tarihli ve 2020/429 sayılı karar / İlgili kişinin kişisel verilerinin hakkında icra takibi yapan avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi ve açıklanması hakkında:

  • KVKK madde 5, ilk fıkrasında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenemeyeceğini hükme bağlamıştır. Bunun yanında, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında açık rıza şartına, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi, kimi istisnalar getirilmiş ve sayılan durumların varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Avukatlar vekili oldukları gerçek ve tüzel kişiler adına hareket ettiklerinden onların hak ve menfaatlerini korumaya yönelik davranmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda Avukatlık Kanunu, İcra İflas Kanunu ve ikincil mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, avukatların borçluya ilişkin kişisel verileri açık rızası olmaksızın işlemeleri kanuna uygundur. Ancak, ancak borçlunun iş arkadaşlarının ve ağabeyinin telefon numarasının ispatlanamayan bir şekilde elde edilmesi, kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebileceği halleri gösteren, KVKK madde 5 fıkra 2’deki hallerden hiçbirine dahil edilememektedir ve dolayısıyla hukuka aykırı bir durum oluşturur.

  • Kişisel verilerin başkalarına açık rıza olmaksızın açıklanabilmesi için, yine KVKK madde 5 madde 2’de sayılan kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleme şartlarından birinin varlığı gereklidir. Borçlunun borç bilgilerinin, borçlunun iş arkadaşları ve ağabeyi ile paylaşılması kanuna açıkça aykırılık teşkil etmekte olup veri sorumlusu avukatın yükümlülüklerini yerine getirmediğinin göstergesidir.

  • KVKK madde 4’te (genel ilkeler) kişisel verilerin işlenmesinde “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine yer verilmiştir. Buna göre, veri sorumlusunun başka amaçlar için edindiği kişisel verileri kullanarak başka bir amaca yönelik veri işleme faaliyetinde bulunması hukuka aykırılık teşkil edecektir. Dolayısıyla, veri sorumlusu avukatın borçlunun banka borcuna ilişkin işlemlerinin yürütülmesi amacıyla paylaştığı T.C. kimlik numarasının kullanılarak ilgili kişiye ait farklı kişisel verilerin araştırılması bu hükme aykırılık teşkil etmektedir.

  • Kurul tarafından KVKK madde 12 (veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler) fıkra 1’e (kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak) aykırılık sebebiyle veri sorumlusu avukat hakkında 125.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

23.06.2020 tarihli ve 2020/471 sayılı karar / Türkiye’de temsilciliği bulunan yabancı bankanın veri sorumluları siciline (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü hakkında görüş talebi hakkında:

  • Yabancı bankaların Türkiye’deki temsilcilikleri [1], sağladıkları hizmetler kapsamında Türkiye’de ikamet eden ilgili kişilerin kişisel verilerini işlemektedirler. Temsilciliklerin gerçekleştirdikleri söz konusu faaliyetler, bankanın bankacılık faaliyetleri sonucu işlediği kişisel verilerden farklı değildir. Bu sebeple, temsilciliklerin gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucu elde ettikleri bilgileri yurt dışında yerleşik bankayla paylaşması, temsilciliğin bankanın veri işleme faaliyetleri ile ilişki içinde olduğunu göstermektedir.

  • KVKK madde 16, kişilerin kişisel verilerinin en üst düzeyde ve en geniş kapsamda korunmasını amaçlamaktadır ve VERBİS’e bildirim ve kayıt yükümlülüğü ile bu amaç gerçekleştirilmektedir. Yurt dışında yerleşik banka veri sorumlusu sıfatına sahiptir ve KVKK’ya tabi olmalıdır. “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce temsilcileri vasıtasıyla VERBİS'e kaydolmak zorunda olduklarını hükme bağlamış durumdadır. Bu sebeplerle, Kurul, yabancı bankanın VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün bulunduğuna karar vermiştir.

[1] Yabancı bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine bağlı olarak Türkiye’de temsilcilik açabilmektedir. Söz konusu temsilcilikler, bankacılık faaliyetleri gerçekleştirememekte fakat bağlı bulundukları banka adına Türkiye’de kurulu kredi kuruluşları veya finansal kuruluşlarla olan ilişkilerin güçlendirilmesi, piyasa araştırması ve bankanın tanıtılması gibi faaliyetleri sürdürebilmektedirler.

Recent Posts

See All

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 06.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan

bottom of page